Què és el Treball amb Suport?

Col·laboració amb empresesACTAS ja col·labora amb més de 600 empreses.

Les entitats d'ACTAS estan a disposició dels empresaris que fan de la Responsabilitat Social Corporativa un objectiu de la seva empresa.

Què es demana a les empreses?
-> Col·laboració i responsabilitat.

Què s'ofereix a les empreses?
-> Personal preparat i responsable, assessorament i seguiment.

NORMATIVA

La tasca de les entitats de Treball amb Suport es porta a terme gràcies a la col·laboració d’empresaris i de l’administració Pública que volen una societat més justa per a tots i que es compleixi la LISMI (Llei 13/1982 , de 7 d’abril), que diu:

Disposicions Generals:
- Art. 1 “Els principis que inspiren aquesta Llei es fonamenten en els drets que l’article 49 de la Constitució reconeix, ATESA la dignitat que els és pròpia, als disminuïts en llurs capacitats físiques, psíquiques o sensorials per a llur completa realització personal i llur total integració social als disminuïts profunds, per l’assistència o tutela necessària”
- Art. 6 “Les mesures orientades a la promoció educativa, cultural, laboral i social dels minusvàlids es portaran a terme mitjançant llur integració en les institucions de caràcter general, llevat de quan per les característiques de llurs minusvàlues requereixen una atenció peculiar a través de serveis i centres especials”

Integració laboral:
- Art . 37: “La finalitat primordial de la política de col·locació de treballadors minusvàlids, serà llur integració al sistema productiu mitjançant la fórmula especial de treball que s’esmena a l’article 41
- Art. 38: “Les empreses públiques i privades que ocupin un nombre de treballadors fixos que passi de cinquanta, tindran l’obligació de col·locar un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al dos per cent de la plantilla”
- Art. 41: “Els minusvàlids que per raó o naturalesa o de les conseqüències de llurs minusvàlues, no puguin, provisionalment o definitiva, exercir una activitat laboral en les condicions habituals, hauran de ser col·locats a centres especials de col·laboració, quan llur capacitat de treball sigui igual o superior a un percentatge de la capacitat habitual, que es fixarà per la corresponent norma reguladora de la relació laboral de caràcter especial dels treballadors minusvàlids que prestin llurs serveis a centres especials de col·locació”


TIPUS DE CONTRACTES

Nova reforma laboral: descarregar Documento PDF

a. Contracte de treball indefinit

Subvenció de 3.907€ per cada contracte per temps indefinit i a jornada complerta, que es reduirà proporcionalment en cas de jornada parcial.

Bonificació de la quota empresarial de la Seguretat Social:
- 90% per a majors de 45 anys i 100% si són dones
- 70% per a menors de 45 anys i 90% si són dones

Les bonificacions s'apliquen durant tota la vida de contracte, amb independència de si són a temps complert o parcial.

Deducció de l'Impost de Societats, en la quota íntegra, de la quantitat de 6.000€ per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors discapacitats per temps indefinit, respecte l'exercici anterior.

Subvenció de fins a 901,52€ per adaptacions del lloc de treball.

b. Contracte de treball temporal

Reducció de la quota empresarial a Seguretat Social per contingències comuns:
- 100% si és el primer treballador de l'empresa
- 90% si és per a dones d'edat igual o superior a 45 anys
- 80% si és per dones d'edat inferior a 45 anys
- 75% per la resta

La reducció de quotes s'aplica durant tota la vida del contracte. Per a beneficiar-se de la mateixa, el contracte ha de ser a jornada complerta.

Els contractes tindran una durada no inferior a 12 mesos ni superior a 3 anys.

Els contracte temporals de foment de treball podran transformar-se en indefinits gaudint dels incentius per a aquest tipus de contractació.

c. Contracte de treball de formació

Reducció del 50% de la quota empresarial prevista per a aquest contracte.

El límit màxim d'edat per a aquest tipus de contracte, 21 anys, se suprimeix en el cas de tractar-se de treballadors amb discapacitat.

La durada mínima és de 6 mesos i la màxima és de 3 anys.

La jornada és complerta, però un mínim del 15% va destinada a formació.

CONVENI DE PRÀCTIQUES

descarregar Documento PDF
conveni de pràctiques
© 2004-2007 Associació Catalana de Treball Amb Suport | Accessibilitat WAI-AA | Domini i hosting '.cat' a Cat1.net
Actas.cat és un projecte subvencionat per
Gencat - Departament de Treball